Regulamin Programu Partnerskiego GoldenGroup.pl

Stan na dzień: 01.01.2015

$1 Informacje wstępne

 1. Organizatorem oraz zarządzającym programem partnerskim Golden Group (zwanym dalej Programem Partnerskim), zlokalizowanym w serwisie internetowym pod adresem www.GoldenGroup.pl (zwanym dalej Serwisem) jest JPP Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 03-450, ul. Ratuszowa 11, kapitał zakładowy: 20.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000393388, REGON: 144078281, NIP: 113-284-44-22 (zwana dalej Organizatorem)
 2. Osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie Partnerskim jest Partnerem Organizatora (zwany dalej Partnerem).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie na Regulamin się powołują, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz Partnerami, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 4. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności, oraz Regulaminów dotyczących innych serwisów internetowych, będących przedmiotem Programu Partnerskiego, ponieważ nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów.
 5. Partnerzy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień dokumentów wymienionych w punkcie 4, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
 6. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi.

$2 Zasady działania Programu Partnerskiego GoldenGroup.pl

 1. Celem Programu Partnerskiego jest umożliwienie współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami fizycznymi i prawnymi, które nabędą status Partnera.
 2. Partnerzy poprzez swoje działania i w zgodzie z Regulaminem mają popularyzować produkty i usługi Organizatora (zwane dalej Produkty i Usługi) określone w Załączniku 1, celem zwiększenia ich sprzedaży.
 3. Z tytułu aktywnego udziału w Programie Partnerskim, Partner może uzyskać korzyści w formie prowizji (zwane dalej Prowizjami), przyznawane przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem oraz w Załączniku 2, którego modyfikacje nie stanowią zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści załącznika na łamach Serwisu, albo od chwili wskazanej w treści zmienianego Załącznika.
 4. Zasada działania Programu Partnerskiego polega na naliczaniu Prowizji Partnerom z tytułu aktywności poleconych przez nich użytkowników, kupujących Produkty i Usługi Organizatora, zwanych dalej Klientami.

$3 Nabycie statusu Partnera

 1. O status Partnera ubiegać się mogą osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby w wieku powyżej 13 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 2. O status Partnera ubiegać się mogą przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Podstawowym warunkiem uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Serwisie pod adresem: http://www.goldengroup.pl. Formularz rejestracji Partnera powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. W przypadku zmian danych Partnera, ma on obowiązek poinformować o nich Organizatora, najpóźniej w ciągu 30 dni od ich zaistnienia, pod rygorem odmówienia Partnerowi wypłacenia Prowizji wynikających z udziału w Programie Partnerskim.
 4. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym otrzymanym od kandydatów, może zwracać się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.
 5. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej, przesłanej pocztą elektroniczną.
 6. Po nadaniu kandydatowi statusu Partnera, zostanie zawarta umowa o współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem. Partner ma obowiązek pobrać treść umowy z odpowiedniego miejsca w Serwisie, wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i przesłać Organizatorowi, najpóźniej w momencie żądania pierwszej wypłaty. Jeden egzemplarz, po podpisaniu przez Organizatora, zostanie przesłany partnerowi.
 7. Wypełnienie formularza rejestracji przez Kandydata jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu rejestracji oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera.
 8. Uzyskanie statusu Partnera przez Kandydata jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Organizatora wszelkich podanych w czasie rejestracji i później danych osobowych, w tym w celach marketingowych. Udzielona zgoda trwać będzie co najmniej do czasu rozwiązania umowy o współpracy.
 9. Partner, w momencie rejestracji, wyraża również zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną, zawierających treści związane z przedmiotem działania Programu Partnerskiego oraz serwisów oferujących Produkty i Usługi.
 10. Partner ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania danych przetwarzanych przez Organizatora. Może to być dokonywane samodzielnie przez Partnera, za pośrednictwem Serwisu, w przygotowanym do tego panelu administracyjnym (zwany dalej Panelem Partnera).
 11. Jedna osoba fizyczna lub prawna może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.
 12. Usunięcie danych przez Partnera, które są niezbędne do współpracy z Organizatorem lub cofnięcie zgodny na otrzymywanie informacji handlowej jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy w ramach Programu Partnerskiego, wynikającym z inicjatywy Partnera.

$4 Zasady działania Partnera i naliczania Prowizji w Programie Partnerskim

 1. Podstawowym celem działalności Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora, pochodzących ze sprzedaży Produktów i Usług, poprzez budowanie bazy Klientów (zachęcanie osób trzecich do zakupu Produktów i Usług).
 2. Partner będzie starannie promował Produkty zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Organizatora biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
 3. Partner zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu.
 4. Partner nie jest pracownikiem, agentem, ani przedstawicielem Organizatora. Nie ma też prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Organizatora. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego.
 5. Niezbędnym warunkiem do uznania danego Klienta, korzystającego z Produktów i Usług, za osobę poleconą przez Partnera jest zakup Produktów i Usług za pośrednictwem specjalnego odnośnika internetowego (linku partnerskiego) powiązanego z danym Partnerem. Pozwoli to na przypisanie w bazie danych Serwisu danego Klienta do Partnera, co jest podstawą naliczenia Prowizji.
 6. Link partnerski może być udostępniany przez Partnera w dowolny sposób. Jego udostępnianie nie może jednak naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani też nosić znamion nie zamawianej korespondencji (SPAM) lub naruszać prywatności.
 7. Organizator ma prawo odmówić Partnerowi możliwości umieszczania linku partnerskiego w serwisach internetowych, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą łamać prawo, naruszać ogólnie przyjęte normy etyczne lub prezentować treści pornograficzne. Organizator ma prawo odmówić Partnerowi możliwości umieszczania linku partnerskiego także w innych szczególnych przypadkach, bez konieczności podawania przyczyny odmowy.
 8. Link partnerski może być przekazywany przez Partnera również w formie innej niż tekst.
 9. Partner ma prawo przekazywać link partnerski w więcej niż jednym serwisie internetowym.
 10. Niedozwolone są następujące sposoby promocji Produktów i Usług za pośrednictwem Programu Partnerskiego:
  • Automatyczne przekierowanie użytkownika na adres linku partnerskiego, bez wiedzy i wyraźnego żądania ze strony użytkownika, m. in. autosurf.
  • Uruchamianie strony z linkiem partnerskim w sposób niewidoczny dla użytkownika (w postaci oddzielnego, ukrytego okna tzw. popup, popunder, popexit, czy w postaci ramki w ramach okna otwartego, tzw. iframe).
  • Przesyłanie korespondencji nie zamawianej przez użytkownika (SPAM) zawierającej link partnerski.
  • Uzależnianie dostępu do innych usług oferowanych przez Partnera od przejścia przez użytkownika na adres linku partnerskiego.
  • Podszywanie się pod Organizatora lub inny podmiot, którego Produkty i Usługi są przedmiotem Programu Partnerskiego, niezależnie od formy promocji.
 11. Przekierowanie użytkownika na strony Organizatora lub strony przedstawiające Produkty i Usługi może odbyć się tylko w przypadku, gdy użytkownik jest tego w pełni świadom i wykonał w sposób zamierzony czynność, do tego prowadzącą. Przekierowanie nie może odbyć się w żaden wymuszony sposób.
 12. W przypadku pierwszych odwiedzin użytkownika w Serwisie Organizatora lub w serwisach prezentujących Produkty i Usługi za pośrednictwem linku partnerskiego, na komputerze użytkownika zapisywany jest specjalny plik (tzw. cookie). Jego celem jest jednoznaczna identyfikacja użytkownika i wszystkich akcji jakie wykona z Partnerem. Plik ten może być jednak nadpisany przez inny plik, który identyfikowany będzie z innym Partnerem.
 13. Partnerowi naliczana jest Prowizja, gdy w momencie składania zamówienia na Produkty i Usługi przez użytkownika, w jego komputerze istnieje plik cookie danego Partnera.
 14. Przypisanie użytkownika do danego Partnera na stałe występuje tylko wtedy, gdy zamówienie na Produkty i Usługi złożone przez użytkownika zostanie opłacone. Użytkownik raz przypisany do danego Partnera nie może zostać przypisany do innego na stałe. Może jednak wystąpić sytuacja, gdy Klient kupi z polecenia innego partnera, wtedy inny partner dostaje prowizję jednorazowo, ale przypisanie na stałe do pierwszego partnera obowiązuje przy następnych transakcjach, w przypadku, gdy odbywać się będą one bez polecenia żadnego partnera.
 15. Partner otrzymuje Prowizję za każdym razem, kiedy użytkownik na stałe do niego przypisany dokona zakupu Produktów i Usług, pod warunkiem, że nie zaistnieje sytuacja opisana w punkcie 14. Jest to tak zwana Prowizja Wieczna.
 16. Warunkiem koniecznym przyznania Partnerowi wiecznej Prowizji jest posługiwanie się przez użytkownika tym samym kontem w serwisie dostarczającym Produkty i Usługi.
 17. Prowizje naliczane będą tylko w przypadku nowych Klientów kupujących Produkty i Usługi. W przypadku zakupu Produktów lub Usług przez Klientów, którzy dokonali przynajmniej jednego zakupu przed uruchomieniem Programu Partnerskiego Prowizja nie zostanie naliczona.
 18. W przypadku, gdy Klient kupi w danym serwisie Produkty lub Usługi z polecenia Partnera, a następnie kupi Produkty lub Usługi w innym serwisie, znajdującym się w Programie Partnerskim, bez polecenia Partnera (bez pośrednictwa linku partnerskiego), Prowizja nie zostanie naliczona.
 19. W przypadku, gdy po odwiedzeniu Serwisu przez odnośnik Partnera, użytkownik zarejestruje się w Programie Partnerskim, zostanie członkiem drugiego poziomu tego Partnera. Partnerowi przysługuje Prowizja drugiego poziomu od Prowizji otrzymanych przez poleconych w ten sposób uczestników Programu Partnerskiego. W przypadku, gdy po odwiedzeniu Serwisu przez odnośnik partnera drugiego poziomu danego Partnera, użytkownik zarejestruje się w Programie Partnerskim, zostanie członkiem trzeciego poziomu tego Partnera. Partnerowi przysługuje Prowizja trzeciego poziomu od Prowizji otrzymanych przez poleconych w ten sposób uczestników Programu Partnerskiego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych Partnerów, jak i osób odwiedzających Serwis oraz Serwisy oferujące Produkty i Usługi, w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików „cookies” w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i innych, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Prowizji Parterom.
 21. Prowizja dla Partnera może zostać cofnięta, w przypadku, gdy Klient z polecenia Partnera skorzysta z możliwości gwarancji satysfakcji, rezygnując z Produktów lub Usług i żądając zwrotu zapłaconych pieniędzy. W żadnym przypadku nie może to prowadzić do obciążenia Partnera dodatkowymi kosztami.
 22. Prowizja dla Partnera może zostać cofnięta, w przypadku, gdy zakup Produktów lub Usług odbył się bez świadomej wiedzy Klienta, w szczególności w przypadku kradzieży danych karty płatniczej lub włamania na rachunek bankowy Klienta.
 23. Prowizja dla Partnera może zostać cofnięta, w przypadku, gdy istnieją realne przesłanki, potwierdzone dowodami, co do nieuczciwości działań Partnera.
 24. Zabrania się Partnerowi obiecywania potencjalnemu klientowi: szybkich zysków, łatwych pieniędzy, prostego biznesu, fortuny itp. oraz innych korzyści związanych z zakupieniem Produktów i Usług, których sam nie doświadczył lub które nie zostały udowodnione i przedstawione przez Organizatora lub Serwisy oferujące Produkty i Usługi.
 25. Zabrania się Partnerowi obiecywania potencjalnemu partnerowi: szybkich zysków, łatwych pieniędzy, prostego biznesu, fortuny itp. oraz innych korzyści związanych uczestnictwem w Programie Partnerskim, których sam nie doświadczył lub które nie zostały udowodnione i przedstawione przez Organizatora.

$5 Zasady wypłacania Prowizji w Programie Partnerskim

 1. Na zasadach określonych w poniższym paragrafie Partnerzy mogą żądać od Organizatora wypłacenia środków finansowych, które zostały zebrane przez nich z tytułu Prowizji za Polecanie Produktów lub Usług.
 2. Osoby fizyczne, nie uprawnione do wystawiania faktury VAT mogą zażądać wypłaty środków pieniężnych, gdy suma tych środków przekroczy kwotę minimalną w wysokości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) dla pierwszej wypłaty i minimum 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto) dla następnych wypłat, zwaną dalej Kwotą Minimalną.
 3. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów, rachunków lub oświadczeń oraz dokumentów, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp.
 4. Organizator dostarczy Partnerowi, nie uprawnionemu do wystawienia faktury VAT, niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera powinny zostać przesłane w tradycyjnej formie papierowej na następujący adres Organizatora: JPP Group Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Zaniechanie przez Partnera dostarczenia podpisanych dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z żądania wypłaty środków pieniężnych.
 5. Osoby fizyczne i prawne, uprawnione do wystawiania faktury VAT mogą zażądać wypłaty środków pieniężnych, gdy suma tych środków przekroczy kwotę minimalną w wysokości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) dla pierwszej wypłaty i minimum 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto) dla następnych wypłat, zwaną dalej Kwotą Minimalną dla Firm.
 6. Realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera uprawnionego do wystawiania faktury VAT umowę o współpracy (przy pierwszej wypłacie), dostarczoną przez Organizatora oraz fakturę VAT (przy każdej wypłacie), opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, która powinna być przesłana listem poleconym na następujący adres Organizatora: JPP Group Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Zaniechanie przez Partnera dostarczenia umowy lub faktury VAT równoznaczne jest z rezygnacją z żądania wypłaty środków pieniężnych.
 7. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 30 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 8. Przysługujące Partnerowi wynagrodzenie na fakturze VAT będzie powiększone o podatek VAT w wysokości 23%
 9. Żądanie wypłaty, zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i prawnych powinno nastąpić najpóźniej do 15 lub ostatniego dnia danego miesiąca. Rozliczenie Prowizji obejmować będzie cały poprzedni miesiąc (lub poprzednie miesiące, jeśli w ciągu wcześniejszych miesięcy Partner nie uzbierał Prowizji o wartości minimalnej, kwalifikującej do wypłaty) licząc wstecz od momentu zgłoszenia żądania.
 10. Wypłata środków pieniężnych odbywać się może jedynie na rachunek bankowy, znajdujący się w banku działającym na terenie Polski.
 11. Żądanie wypłaty środków pieniężnych odbywać się powinno poprzez specjalnie do tego przeznaczone miejsce w Serwisie, w Panelu Partnera.
 12. Dokumenty wymagane do zrealizowania wypłaty, w tym umowy oraz rachunki dostępne są w Panelu Partnera.
 13. Żądanie wypłaty przez Partnera może odbyć się raz w miesiącu.
 14. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.
 15. Wypłata środków pieniężnych odbywać się będzie w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania przez Organizatora kompletu wymaganych, podpisanych dokumentów.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.
 17. Partner ma prawo do żądania wypłacenia środków pieniężnych z tytułu Prowizji tylko w sytuacji, gdy przynajmniej połowa kwoty z tych Prowizji została naliczona z tytułu zakupu Produktów lub Usług przez osoby inne niż Partner.

$ 6 Zakończenie współpracy

 1. Partner ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Partnerskim w każdej chwili.
 2. W przypadku, gdy współpraca z Organizatorem zostanie zakończona z inicjatywy Partnera, może on zażądać wypłaty naliczonych Prowizji na zasadach określonych w paragrafie 5.
 3. Organizator ma prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie Partnerskim lub zakończenia współpracy z Partnerem, w przypadku łamania przez Partnera postanowień Regulaminu oraz innych decyzji Organizatora, zapadłych na podstawie Regulaminu.
 4. W przypadku zakończenia współpracy z przyczyn zawinionych przez Partnera, traci on prawo do wszelkich naliczonych Prowizji i innych korzyści wynikających z jego dotychczasowej działalności. W szczególności, traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
 5. W przypadku zakończenia współpracy z przyczyn zawinionych przez Partnera, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia wszelkich nieprawidłowości, które stały się podstawą zakończenia współpracy.
 6. Za termin zakończenia współpracy z partnerem uznaje się moment usunięcia jego konta z Programu Partnerskiego. Po tym terminie wszelkie roszczenia Partnera do Prowizji naliczonych po zakończeniu współpracy nie będą uwzględniane.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość skasowania usunięcia Partnera, który w ciągu 180 dni nie wykonał żadnej z poniższych czynności:
  • brak sprzedaży co najmniej jednego produktu z polecenia Partnera,
  • brak sprzedaży co najmniej jednego produktu z polecenia osoby, poleconej przez Partnera,
  • brak kierowania potencjalnych klientów do Serwisu lub na strony oferujące Produkty i Usługi.

$ 7 Postanowienia końcowe i zastrzeżenia

 1. W każdej chwili, Organizatorowi przysługuje prawo do natychmiastowego anulowania naliczonych Prowizji, w sytuacji stwierdzenia, iż Partner działał nieuczciwie, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do jednostronnego, całkowitego zakończenia lub czasowego wstrzymania funkcjonowania Programu Partnerskiego, bez obowiązku podawania przyczyn.
 3. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Programu Partnerskiego i systemy informatyczne Serwisów dostarczających Produkty i Usługi, działały w sposób stały i prawidłowy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich niepoprawne funkcjonowanie spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora. W związku z tym nikomu nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, wynikłe z wymienionych przyczyn.
 4. Zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisów dostarczających Produkty i Usługi, lub przeniesienie ich na inny podmiot skutkuje zakończeniem funkcjonowania Programu Partnerskiego, chyba, że strony uzgodniły inaczej w danym przypadku.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, o czym zobowiązuje się poinformować Partnerów niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia zmiany.
 6. Aktualny i obowiązujący Regulamin publikowany jest w Serwisie Programu Partnerskiego, pod adresem: http://GoldenGroup.pl/story/regulamin-programu-partnerskiego-goldengrouppl.

Załącznik 1 do Regulaminu Programu Partnerskiego GoldenGroup.pl

Tabela Cen Produktów

ProduktCena
Abonament kwartalny w StrefaInwestorow.pl157.00 zł
Abonament pó?roczny w StrefaInwestorow.pl237.00 zł
Abonament roczny w StrefaInwestorow.pl357.00 zł
Abonament kwartalny dla firm287.00 zł
Abonament pó?roczny dla firm w Sindicator.net427.00 zł
Abonament roczny dla firm w Sindicator.net837.00 zł
Abonament miesi?czny w Sindicator.net97.00 zł
Abonament kwartalny w Sindicator.net147.00 zł
Abonament pó?roczny w Sindicator.net247.00 zł
Abonament roczny w Sindicator.net427.00 zł

Załącznik 2 do Regulaminu Programu Partnerskiego GoldenGroup.pl

Próg prowizyjny, jaki Ciebie obowiązuje: standard

Tabela prowizji

ProduktCena w złProwizja w %
Abonament kwartalny w StrefaInwestorow.pl157.0020%
Abonament pó?roczny w StrefaInwestorow.pl237.0020%
Abonament roczny w StrefaInwestorow.pl357.0020%
Abonament miesi?czny w Sindicator.net97.0020%
Abonament kwartalny w Sindicator.net147.0020%
Abonament pó?roczny w Sindicator.net247.0020%
Abonament kwartalny dla firm287.0020%
Abonament pó?roczny dla firm w Sindicator.net427.0020%
Abonament roczny w Sindicator.net427.0020%
Abonament roczny dla firm w Sindicator.net837.0020%

Prowizje za niższe poziomy

Numer poziomuProwizja
220 % wartości prowizji 1-go poziomu
35 % wartości prowizji 1-go poziomu

Wyjaśnienie: w tabeli podano ile procent prowizji pierwszego poziomu wynosi prowizja za niższe poziomy (np. prowizja 2-go poziomu to 20% prowizji 1-go poziomu). Prowizja za 1-szy poziom to prowizja za Twoją bezpośrednią sprzedaż, natomiast prowizja za 2-gi poziom to pdodatkowa prowizja, którą otrzymasz, gdy klient kupi coś z polecenia osoby, która się zapisała do PP z Twojego polecenia.